kontakt@wot.taxi Telefon: +48 535 988 744

Regulamin WOT TAXI

Regulamin rezerwacji WOT TAXI 

1. WOT TAXI Marcus Duscha,
ul. Wczasowa 21/8, 05-402 Otwock,
NIP: 9522047962
nr telefonu: +48 535 988 744, e-mail: rezerwacje@wot.taxi

2. Warunki rezerwacji

2.1. Rezerwacji można dokonać:

  • za pośrednictwem udostępnionego na stronie internetowej formularza kontaktowego,
  • poprzez e-mail: rezerwacje@wot.taxi
  • telefonicznie, pod numerem telefonu +48 535 988 744.

2.2. Każda rezerwacja internetowa oraz za pomocą wiadomości SMS musi być dokonana co najmniej godzinę przed realizacją usługi, przy czym musi zostać potwierdzona przez przedstawiciela WOT TAXI.

2.3. Godziny rozpoczęcia realizacji usługi ustalane są indywidualnie.

2.4. W zależności od ilości pasażerów przejazd odbywa się samochodem osobowym lub samochodem typu VAN.

2.5. Każdy Klient zobowiązany jest poinformować przedstawiciela WOT TAXI o ilości i rodzaju bagażu celem odpowiedniego doboru samochodu do realizacji usługi.

2.6. Dzieci do 12 lat mogą korzystać z transferu tylko pod opieką osób dorosłych, osoby od 13-18 lat mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania pisemnego upoważnienia wystawionego przez rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

2.7. Dzieci powinny być przewożone w foteliku samochodowym odpowiednim do ich wagi i wieku. Istnieje możliwość wypożyczenia fotelika bezpłatnie po uprzednim zgłoszeniu. Klient może również użyć własny fotelik.

2.8. Na transfer Klient ma obowiązek zgłosić się niezwłocznie po opuszczeniu kontroli celnej w hali przylotów, gdzie oczekiwać będzie kierowca z imienną kartką. W przypadku zdarzeń losowych (w szczególności zagubienia bagażu) Klient zobowiązany powiadomić WOT TAXI o zaistniałej sytuacji. W przypadku braku informacji bądź kontaktu z Klientem, maksymalny czas oczekiwania wynosi 40 minut od momentu wylądowania samolotu.

2.9. W przypadku opóźnień, zmian lub problemu ze zlokalizowaniem kierowcy dedykowanego prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem całodobowym +48 535 988 744. W przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony klienta ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane.

2.10. Każde auto posiada ubezpieczenie pasażerów od NNW podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaż.

2.11. Spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu w pojazdach jest zabronione.

2.12. WOT TAXI ma prawo odmówić przewozu lub nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe w przypadku gdy Klient:
– nie przestrzega regulaminu przewozu,
– znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

2.13. WOT TAXI nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikające:
– z błędnych lub niepełnych informacji o wylocie lub przylocie,
– z zakłóceń w ruchu drogowym, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia klientów lub innych zdarzeń losowych.

2.14. Po zaksięgowaniu wpłaty, Klient (rezerwujący) otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji. Rezerwacji można dokonywać nie później niż do 2 godzin przed transferem. Późniejsze rezerwacje wymagają potwierdzenia telefonicznego.

3. Płatności

3.1. Płatność dokonywana jest przelewem bankowym, przez serwis PayPal, kartą kredytową lub płatniczą poprzez stronę internetową lub u kierowcy po wykonaniu usługi.

3.2. Płatności przelewem należy przesyłać na rachunek bankowy WOT TAXI z odpowiednim wyprzedzeniem,tak aby wpłata zaksięgowana została na dzień przed realizacją usługi. Płatność przelewem bankowym po wykonaniu usługi jest dostępna wyłącznie dla stałych klientów firmowych. Jeśli rezerwacja zostanie dokonana na krócej niż 1 dzień przed rezerwowanym terminem, należy przesłać drogą mailową elektroniczne potwierdzenie przelewu. Zawsze przed dokonaniem przelewu należy upewnić się telefonicznie, czy dana usługa i termin są dostępne.

3.3. Płatność poprzez serwis PayPal jest możliwa przy rezerwacji internetowej. Wszystkie rezerwacje z płatnością PayPal powinny być uprzednio potwierdzone telefonicznie z przewoźnikiem. W przypadku gdy klient dokona płatności przez PayPal bez potwierdzenia rezerwacji, a nie będzie możliwości realizacji zarezerwowanego przewozu, WOT TAXI potrąci opłatę transakcyjną w wysokości 10%.

3.4. Jeżeli nie ustalono inaczej, na wszystkie płatności klient otrzymuje rachunek od kierowcy, lub po uprzednim zgłoszeniu w czasie rezerwacji fakturę przesłaną pocztą elektroniczną.

4. Zwroty

4.1. Klient ma prawo do bezpłatnej rezygnacji z przejazdu najpóźniej na 1 godzinę przed umówionym terminem odbioru. W przypadku rezygnacji późniejszej niż 1 godzinę przed umówionym terminem transferu Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

4.2. Jeśli miejsce odbioru pasażera znajduje się poza miastami Otwock, Józefów i Karczew z dojazdem ponad godzinę, Klient ma prawo do bezpłatnej rezygnacji z transferu do chwili, kiedy taksówka/taksówki jeszcze znajduje/znajdują na terenie w/w miast.

4.3. Brak przybycia Klienta w miejsce odbioru powyżej 15 minut od uzgodnionej godziny jest jednoznaczne z rezygnacją z przejazdu. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

4.4. Przekazanie WOT TAXI błędnego terminu tj. daty i godziny powrotu lub niepowiadomienie o zmianie godzin powrotu, skutkuje natychmiastową rezygnacją z transferu. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Ponowne wysłanie samochodu po klienta skutkuje naliczeniem opłaty zgodnie z cennikiem przewoźnika.

4.5. Zwrotowi nie podlegają prowizje transakcyjne pobrane przez banki lub systemy rozliczeniowe.

5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje muszą być zgłoszone kierowcy w czasie transferu lub bezpośrednio po nim. Późniejsze zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów WOT TAXI

Informujemy Pana/Panią, że w związku z korzystaniem z naszych usług dokonujemy przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie danych osobowych) (dalej: „RODO”). W świetle powyższego zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

6.1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest:  WOT TAXI MARCUS DUSCHA z siedzibą w Otwocku ( 05-400) przy ul. Wczasowej 21/8, NIP 9522047962. Kontakt do Administratora: rodo@wot.taxi

6.2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. B RODO gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WOT TAXI, którym w szczególności jest prowadzenie dokumentacji księgowej, wypełnianie obowiązku podatkowego,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO , kiedy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu WOT TAXI, którym w szczególności może być dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową; w celach związanych z zamawianiem przez Państwa, a następnie realizacją przez 6.3

6.3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowu na usługi przewozu osób i bagażu zamochodem osobowym lub samochodem typu Van WOT TAXI.

6.4. WOT TAXI przetwarza Pana/Pani dane osobowe wyłącznie w zakresie, jakim są one niezbędne do realizacji umowy.

6.5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są współpracujące z nami zaufane podmioty trzecie takie jak np. nasi kierowcy (taksówkarze), współpracujące z WOT TAXI w realizacji przewozów korporacje taxi na terenie całego kraju, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi z zakresu obsługi IT, hostingowej, a także potencjalnie mogą to być podmioty świadczące na naszą rzecz obsługę prawną, kadrową, rachunkową, finansową, doradczą, konsultingową itp. Niezależnie od tego odbiorcami Pana/Pani danych mogą być organy administracji publicznej, organy ścigania lub sądy, jeżeli mają one prawo do żądania udostępnienia im takich danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6.6. WOT TAXI nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.7. Pani/Pana dane nie podlegją profilowaniu.

6.8. Pani/Pana dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług, aż do przedawnienia wzajemnych roszczeń z tytułu świadczonych usług, również przez okres w jakim WOT TAXI zobowiązany jest przechowywać dokumentacje księgową i podatkową.

6.9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego

6.10. Ponadto informujemy, że podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, aczkolwiek jest ono niezbędne celem należytej realizacji usługi.

6.11. WOT TAXI dokłada wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnić środki fizycznego, organizacyjnego oraz technicznego bezpieczeństwa w celu skutecznej ochrony danych osobowych przed ich przypadkową utratą, zniszczeniem, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

Z poważaniem

WOT TAXI